Μενού Κλείσιμο

READ IT – Ενεργοί πολίτες σε αγροτικές περιοχές

Από την δεκαετία του 1970, η κατάσταση σε πολλές αγροτικές περιοχές της Ευρώπης έχει αλλάξει δραματικά. Μία διαδικασία επιταχυνόμενης ύφεσης βρίσκεται σε εξέλιξη: σοβαρή μείωση του πληθυσμού, φθίνουσες εγκαταστάσεων, φτωχές υποδομές, αλλαγές στον αγροτικό τομέα, κλείσιμο επιχειρήσεων, κατάργηση σχολείων, μετανάστευση των νέων, μείωση της απασχόλησης, άδεια σπίτια και κτήρια, αυξανόμενη φτώχεια, κ.ο.κ. Υπάρχει η άμεση ανάγκη για κοινωνική βιωσιμότητα και ανάπτυξη της ικανότητας των χωριών στις αγροτικές περιοχές να ζήσουν. Μαζί, νέοι και μεγαλύτεροι, πρέπει να συζητήσουν για τις αλλαγές στον σύγχρονο τρόπο ζωής και τις συνέπειες που έχουν στην οργάνωση των σύγχρονων κοινωικών δομών. Για αυτό το λόγο, οι εταίροι του προγράμματος ταυτοποιούν την ύπαρξη των ενεργών πολιτών και τον εθελοντισμό σαν παράγοντα ανάπτυξης που χρειάζεται υποστήριξη. Είναι σημαντικό να καταγραφούν οι επιθυμίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ενεργών κατοίκων των χωριών. Οι εταίροι του προγράμματος θεωρούν ότι η (μη-τυπική) εκπαίδευση και επιμόρφωση πρέπει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στα θέματα που περιγράφονται παραπάνω. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία καινοτόμων πρακτικών για την προώθηση της ενεργής πολιτειότητας στις αγροτικές περιοχές για να αντιμετωπίσει τις εκεί αρνητικές εξελίξεις. Διαφορετικές Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για τις ίδιες ανάγκες και προκλήσεις θα συνυπάρξουν στο ίδιο πλαίσιο: στόχος μία κοινή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη. Άτομα και τοπικές κοινότητες θα ενδυναμωθούν για ένα καλύτερο μέλλον και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή διάσταση του εγχειρήματος θα διαδοθεί στις ωφελούμενες κοινότητες, καθιστώντας τους πλήρεις και ομότιμους Ευρωπαίους πολίτες.

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα READ IT που υποστηρίζεται από το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την εκπροσώπηση των ελληνικών αγροτικών περιοχών αλλά κυρίως την ένταξη της νησιωτικότητας και των μικρών νησιών στην προσπάθεια και τα πιθανά οφέλη.

Το πρόγραμμα αποτελεί συνεργασία οργανισμών που μετέχουν του Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαίδευση και την Επιμόρφωση – European Network
for Education and Training, e.V. – EUNET. Συμμετέχουν μέλη του δικτύου από την Γερμανία, τις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πολωνία και τη Σουηδία.

Στόχοι του προγράμματος είναι:
● Αύξηση της κοινωνικής βιωσιμότητας των μικρών χωριών σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.
● Ανάπτυξη καινοτόμων τρόπων για την προώθηση της ενεργού πολιτειότητας στις εν λόγω περιοχές.
● Ενημέρωση των εμπλεκομένων για τις δυνατότητες ανταλλαγών.
● Διαμοιρασμός της συγκεντρωθείσης εμπειρίας, μεταξύ των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και τους εταίρους του.
● Ανάπτυξη ενός εγχειριδίου με παραδείγματα από διαφορετικές χώρες που θα είναι διαθέσιμα και χρήσιμα σε ένα ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Το READ IT είναι ένα διετές πρόγραμμα με τέσσερις διεθνείς συναντήσεις: στη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ελλάδα (Ρόδος, και την Πολωνία, με 24 συμμετέχοντες σε κάθε σεμινάριο που προκαλεί μία μοναδική ευκαιρία στην αποστάλλαξη νέων δεξιοτήτων και μεθόδων με στόχο τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και νέες συνεργασίες μεταξύ των αγροτικών περιοχών αυτών των κρατών. Το πρόγραμμα θα αναπτύξει περαιτέρω ένα ψηφιακό εγχειρίδιο για εφαρμογή σε τοπικό επίπεδο πρακτικών ανάπτυξης, δίνοντας αξία στην εργασία των εμπλεκομένων ενεργών πολιτών, εθελοντών και επαγγελματιών.

Δείτε επίσης την ιστοσελίδα του προγράμματος: http://ruralareas.eu/