Μενού Κλείσιμο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Καταστατικού του Σπιτιού

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σπιτιού, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2016. Το νέο Καταστατικό του Σπιτιού εκσυγχρονίζει τη λειτουργία του Σπιτιού με στόχο την καλύτερη επαφή με τα μέλη του και την μεγαλύτερη εμπλοκή των μελών του και των φίλων του.

Η μεγαλύτερη τομή που προσφέρει το νέο καταστατικό στη λειτουργία του Σπιτιού είναι η βελτιστοποίηση της συνεργασίας των μελών του, μέσα από την οργάνωσή τους σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας. Πιο αναλυτικά:

  1. Επιτροπή Νέων. Η Επιτροπή Νέων είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων και δράσεων του Σωματείου που αφορούν παιδιά και νέους.
  2. Επιστημονική Επιτροπή. Η Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου επικουρεί το Δ.Σ. στην επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεών του, με εισηγήσεις για α) τη θεματολογία, β) τους ομιλητές γ) τη δομή, δ) ή όποιο άλλο θέμα τους ζητηθεί. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή ανώτερου τίτλου σπουδών.
  3. Επιτροπή Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας. Έχει την ευθύνη καταγραφής των δράσεων του Σωματείου, ενημέρωσης και διαχείρισης της ιστοσελίδας του και των καναλιών του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιμελείται τα έντυπα και προωθητικά υλικά του Σωματείου και γενικά τη δημόσια εικόνα του Σωματείου.
  4. Επιτροπή Δικτύωσης, Διεθνών Δράσεων και Προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των προγραμμάτων και δράσεων, τις οποίες διοργανώνει το Σωματείο ή στις οποίες το Σωματείο συμμετέχει ως εταίρος, για την ομαλή συμμετοχή του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες οργανώσεις και δίκτυα και για τη σύναψη και διατήρηση σχέσεων του Σωματείου με αντίστοιχους φορείς και οργανώσεις του εξωτερικού.
  5. Επιτροπή Εξωστρέφειας και Δημοσίων Σχέσεων. Είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των σχέσεων του Σωματείου με άλλους αντίστοιχους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  6. Επιτροπή Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας και Εξεύρεσης Πόρων. Είναι υπεύθυνη για την εξεύρεση των πόρων που είναι απαραίτητοι για την επιτυχή εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου, των δράσεων που αναλαμβάνει και τη διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων προς αυτό τον σκοπό.
  7. Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου Προσομοίωσης Περιφερειακών Διεθνών Οργανισμών (Rhodes Model Regional Co-operation – RhodesMRC).
  8. Ομάδα Εθελοντών. Είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση και διαχείριση των εθελοντών, μελών ή φίλων του Σωματείου, την κατανομή τους ανάλογα τις ικανότητες και τη διαθεσιμότητά τους, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δράσεις του Σωματείου.
  9. Ομάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τους τοπικούς εκπαιδευτικούς φορείς και την επαφή του Σωματείου με τα τοπικά σχολεία όλων των βαθμίδων για την προώθηση των σκοπών του.
  10. Ομάδα Σύνδεσης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξης και εμβάθυνση των σχέσεων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, την διαχείριση κοινών δράσεων και τις σχέσεις με την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το νέο καταστατικό που ενεκρίθη από τη Γενική Συνέλευση θα κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο Ρόδου προς έγκριση.

Μέχρι την έγκριση του νέου Καταστατικού, το Σπίτι θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις εγγραφής νέων μελών, τα οποία, όμως, θα εγκριθούν προς εγγραφή στα Μητρώα Μελών, μετά την έγκριση του Καταστατικού, με τους όρους και διαδικασίες που αυτό ορίζει. Τέλος, μετά την έγκριση του Καταστατικού θα προκηρυχθούν οι προβλεπόμενες από το προηγούμενο Καταστατικό αρχαιρεσίες.