Μενού Κλείσιμο

Έναρξη λειτουργίας Επιστημονικής Επιτροπής του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο

Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο, στα πλαίσια του ανοίγματός του στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, αποφάσισε τη σύσταση ενός νέου οργάνου, που στόχο θα έχει την προσέλκυση νέων επιστημόνων στο να ασχοληθούν με το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο και τους καταστατικούς σκοπούς του και ταυτόχρονα να βοηθήσει στην καλύτερη επιστημονική τεκμηρίωση των δράσεων του Σπιτιού.

Το νέο αυτό όργανο θα ονομάζεται Επιστημονική Επιτροπή του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο. Ο αριθμός των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο θα είναι ανοικτός, όπως ανοικτή θα είναι και η λειτουργία της. Δικαίωμα συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή έχουν χωρίς άλλες διατυπώσεις όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο που είναι κάτοχοι τίτλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών Σπουδών ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η θητεία στην Επιστημονική Επιτροπή του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο θα ακολουθεί το ημερολογιακό έτος, δηλ. η θητεία θα ξεκινά με την αίτηση του μέλους και θα λήγει αυτόματα στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Τα μέλη θα ανανεώνονται αυτόματα, εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Η ιδιότητα μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Σπιτιού παύει σε περίπτωση μη ταμειακής ενημερότητας ή σε περίπτωση που το ίδιο το μέλος το επιθυμεί.

Επιπλέον, έπειτα από πρόταση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Σπιτιού μπορούν να γίνουν κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου, αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. χωρίς καμία άλλη υποχρέωση προς το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διατηρείται η αναλογία 7 μέλη του Σπιτιού και 3 μη-μέλη, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών της Επιτροπής.

Σκοπός της σύστασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, είναι να διευρύνει την εμπλοκή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη λειτουργία του Σπιτιού και στην καλύτερη τεκμηρίωση για την λήψη των αποφάσεών του Διοικητικού Συμβουλίου. Έτσι, το Δ.Σ. θα μπορεί να ζητά από την Επιστημονική Επιτροπή την αρωγή της σε θέματα όπως η ορθή διατύπωση τίτλων εκδηλώσεων, ομιλιών, εύρεση κατάλληλων ομιλητών εισηγητών και συνεργατών, σχέσεις διασύνδεσης Σπιτιού-Εκπαιδευτικών Φορέων και Οργανισμών, διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες, εποπτεία επιστημονικού έργου και αντίστοιχα η Επιστημονική Επιτροπή θα μπορεί να προτείνει απευθείας στο Δ.Σ. δράσεις και συνεργασίες στα ίδια πλαίσια.

Όσα μέλη του Σπιτιού της Ευρώπης επιθυμούν να εγγραφούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Μιχάλη Καβουκλή στο kavuklis@houseofeurope-rhodes.eu.

Όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν ως μέλη του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, για να ενταχθούν στην Επιστημονική του Επιτροπή, να πατήσουν εδώ.