Καταστατικό

Βρισκόμαστε σε διαδικασία τροποποίησης του Καταστατικού του Σπιτιού. Για την ώρα και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο λειτουργεί βάσει του παρακάτω Καταστατικού.

‘Αρθρο 1

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

  • Ιδρύεται Σωματείο μη κυβερνητικό, μη κερδοσκοπικό υπό την επωνυμία «Το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο», «La Maison de l’ Europe a Rhodes».
  • Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Ρόδου, Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, 30 & Βυζαντίου – Παλιά Πόλη.
  • Κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως του Σωματείου, δύναται να ιδρύονται παραρτήματα του Σωματείου σε άλλες πόλεις.

 

‘Αρθρο 2

Σκοπός – Διάρκεια

  • Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη και διατήρηση των οικονομικών και αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, τεχνολογικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας, και ειδικότερα της Δωδεκανήσου, και των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, ως και η προβολή των ελληνικών θέσεων προς διευκόλυνση της εποικοδομητικής λειτουργίας της Ελλάδος στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Προς επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, το Σωματείο συνεργάζεται με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές οργανώσεις, τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και κυρίως με τις Ελληνικές Δημόσιες Αρχές και εν γένει με όλους τους ιδιωτικούς φορείς ως και με τους κρατικούς που έχουν σχέση με την απρόσκοπτη και δημιουργική λειτουργία της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Το Σωματείο θέτει στη διάθεση των ως άνω αρχών και φορέων τα τεχνικά και διοικητικά μέσα, τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη των σκοπών του. Επίσης διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, διαλέξεις, εκδρομές, χορηγεί υποτροφίες, απονέμει έπαθλα και συνεργάζεται για τους σκοπού αυτούς με κάθε Αρχή ή Φορέα.
  • Το Σωματείο διατηρεί βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη και εν γένει επιδιώκει τη συγκρότηση κάθε άλλης συλλογής υλικού που να διευκολύνει την πραγμάτωση του ανωτέρω σκοπού
Για να δείτε το πλήρες Καταστατικό, πατήστε εδώ. Για να δείτε τον κατάλογο με τα ιδρυτικά μέλη, πατήστε εδώ.